• NDT Bobath (Νeuro Developmental Treatment - Νευροεξελικτική Αγωγή)

  Η μέθοδος αυτή εκφράζει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία θεραπείας παιδιών και ενηλίκων με εγκεφαλική παράλυση. Πρόκειται για μια νευροεξελικτική θεραπεία και βασίζεται στην προσπάθεια ομαλοποίησης του παθολογικού τόνου του ασθενή, από τον οποίο προκύπτουν και παθολογικά πρότυπα στάσης και κίνησης. Βασίζεται στη δυνατότητα της πλαστικότητας του εγκεφάλου, αναχαιτίζοντας ελλείματα που επηρεάζουν την φυσιολογική ωρίμανση του, τα οποία οδηγούν μοιραία σε μη τυπική ή και καθόλου εξέλιξη όλων των τομέων της ανάπτυξης του ατόμου. Αρχές της θεωρίας αυτής είναι η εξατομικευμένη, ολιστική προσέγγιση του ασθενή, η δημιουργία προϋποθέσεων έτσι ώστε ο ασθενής με όσο το δυνατόν φυσικότερο και αβίαστο τρόπο, να ανταποκριθεί στις λειτουργικές του ανάγκες, χρησιμοποιώντας φυσιολογικά κινητικά πρότυπα, όσο το δυνατόν πιο λειτουργικά, εξοικονομώντας ποιοτική ενέργεια, με τελικό στόχο την αυτονομία του.

 • Αισθητηριακή ολοκλήρωση (Sensory Integration)

  Η μέθοδος αυτή αφορά παιδιά τα οποία παρουσιάζουν δυσκολία στην επεξεργασία πληροφοριών που προέρχονται από το περιβάλλον μέσω των αισθήσεων, έχοντας ως αποτέλεσμα τη δυσκολία μάθησης, ρύθμισης, συγκέντρωσης, συμπεριφοράς, κίνησης και εγρήγορσης.

  Μέσω αυτής της παρέμβασης τα παιδιά επαναπροσδιορίζουν και ωριμάζουν τον τρόπο με τον οποίο το κεντρικό νευρικό σύστημα καταγράφει, επεξεργάζεται και κατηγοριοποιεί τις αισθητηριακές πληροφορίες.

  Τα αισθητηριακά συστήματα που ενισχύονται μέσα από αυτή τη παρέμβαση είναι το οπτικό - όραση, γευστικό- γεύση, απτικό- αφή, ακουστικό- ακοή, αιθουσαίο (επεξεργάζεται πληροφορίες σχετικά με την κίνηση, την βαρύτητα και την ισορροπία) και ιδιοδεκτικό σύστημα ( αφορά πληροφορίες που δεχόμαστε από τους μυς και τις αρθρώσεις, βοηθώντας μας να έχουμε καλή αντίληψη του σώματος σε σχέση με το χώρο και μας κάνει να αντιλαμβανόμαστε και να διαβαθμίζουμε την κίνηση των μελών μας ακόμα και όταν δε βλέπουμε).

  Οργανώνοντας κατάλληλα τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος, τα παιδιά μπορούν να συμμετέχουν με μεγαλύτερη ευελιξία σε δραστηριότητες της καθημερινής ζωής.

   1. PECS (Picture Exchange Communication System - Σύστημα Επικοινωνίας με Ανταλλαγή Εικόνων)

    Το PECS είναι μια εναλλακτική μέθοδος επικοινωνίας για παιδιά που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού και σε συναφείς αναπτυξιακές διαταραχές. Βοηθάει τα παιδιά μέσα από μια ανταλλαγή εικόνων να εκφράσουν τις ανάγκες τους στα άτομα που επιθυμούν , εξελίσσοντας παράλληλα τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες.

   2. MAKATON

    Είναι ένα γλωσσικό πρόγραμμα για παιδιά και ενήλικες με μειωμένες επικοινωνιακές δεξιότητες. Τα άτομα μέσα από ένα σύνολο νοημάτων και συμβόλων που διδάσκονται, εκφράζουν αυτό που επιθυμούν και υποστηρίζουν καλύτερα την ανάπτυξη του λόγου, της γραφής και της ανάγνωσης.

   3. Palin PCI (Palin  parent Child Interaction - Αλληλεπίδραση Γονιού και Παιδιού)

    Είναι μια μέθοδος για τον πρώιμο παιδικό τραυλισμό. Είναι μια θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των γονέων , έτσι ώστε να καταλάβουν την πολυπαραγοντική φύση του τραυλισμού και να μπορέσουν να εφαρμόσουν τεχνικές οι οποίες βοηθούν και υποστηρίζουν θετικά τη ροή ομιλίας του παιδιού τους.

   4. TEACCH (Treatment and Εducation of Autistic and Communication Handicapped Children - Θεραπεία και εκπαίδευση παιδιών στο φάσμα του αυτισμού / παιδιών με διαταραχές επικοινωνίας)

    Το πρόγραμμα αυτό είναι εξατομικευμένο και αφορά παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού και σε παιδιά με γενικότερες επικοινωνιακές δυσκολίες. Μέσα από ένα οπτικοποιημένο υλικό, οργανώνεται το ημερήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων του μαθητή, οργανώνοντας τη συμπεριφορά και τις δεξιότητες επικοινωνίας του.

   5. OPT (Oral Placement Therapy - Θεραπευτική Παρέμβαση στη Στοματική κοιλότητα)

    Είναι μια μέθοδος η οποία διδάσκει την τοποθέτηση στοματικών δομών σε ασθενείς που δεν μπορούν να παράγουν ή να μιμηθούν ήχους ομιλίας χρησιμοποιώντας παραδοσιακά ακουστικά και οπτικά ερεθίσματα.

   6. Intensive interaction - Εντατική Αλληλεπίδραση

    Είναι μια μέθοδος που αφορά άτομα με επικοινωνιακές δυσκολίες. Βασίζεται στο «φυσικό μοντέλο» της μάθησης της επικοινωνίας και βοηθά τα άτομα να απολαύσουν και να συμμετέχουν στην αλληλεπίδραση με τους γύρω τους. Το άτομο αρχίζει να απολαμβάνει την συνύπαρξη με άλλους ανθρώπους εξελίσσοντας με φυσικό τρόπο σημαντικές επικοινωνιακές δεξιότητες όπως η βλεμματική επαφή, η μίμηση, η κατανόηση των εκφράσεων του προσώπου κ.α

   7. Τouch & Say- Άγγιξε και Πες

    Είναι μια μέθοδος που βοηθάει τα παιδιά να κατανοήσουν πολυαισθητηριακά τον τρόπο και τον τόπο άρθρωσης του κάθε φωνήματος χωριστά. Είναι κατάλληλη για παιδιά με αρθρωτικές δυσκολίες, λεκτική δυσπραξία, μαθησιακές δυσκολίες κ.α.

   8. M.O.R.E. (Μοtor Oral Respiration Eye - Στοματοπροσωπική Θεραπεία σε παιδιά με Αισθητηριακές Διαταραχές)

    Είναι μια μέθοδος που αφορά παιδιά με νευροεξελικτικές δυσκολίες και δυσκολίες αισθητρηριακής ολοκλήρωσης. Έχει ως γνώμονα την νευροφυσιολογική ανάπτυξη του στόματος συνυπολογίζοντας τη λειτουργία της αναπνοής , της κίνησης των ματιών, το επίπεδο εγρήγορσης , αυτορύθμισης , συγκέντρωσης –προσοχής καθώς και της συνέργειας Απομύζησης – Κατάποσης –Αναπνοής.

   9. NMES ( Neuro-Muscular Electrical Stimulation- Νευροµυϊκή Ηλεκτρική Διέγερση )

    Η εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου στην Λογοθεραπεία, έχει ως βασική αρχή την διοχέτευση ηλεκτρικού ρεύματος έντασης mAmp σε έναν ή μια ομάδα μυών του προσώπου και του λαιμού, με σκοπό τη διατήρηση του μυϊκού τόνου,εφόσον η υπάρχουσα νευρική διέγερση δεν είναι επαρκής. Μέσω αυτής της κινητοποίησης δύναται η δυνατότητα ενδυνάμωσης του μυός, και επιπλέον δρα ανασταλτικά στην πιθανή ατροφία του. Η μέθοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεταξύ άλλων υποστηρικτικά στην αποκατάσταση των διαταραχών σίτισης και κατάποσης.