• Αθηνά Τεστ

  Είναι ένα διαγνωστικό εργαλείο μέσω του οποίου εντοπίζεται το επίπεδο και ο ρυθμός ανάπτυξης του παιδιού σε κρίσιμους για τη σχολική μάθηση τομείς ανάπτυξης. Αφορά κυρίως ηλικίες παιδιών από 5 έως 9 ετών.

 • Λ.Α.Μ.Δ.Α. Τεστ

  Είναι ένα Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών. Περιλαμβάνει μια σειρά από ασκήσεις για τους μαθητές, ανάλογα με την τάξη στην οποία φοιτούν. Μέσω από αυτές τις ασκήσεις, εξετάζεται το επίπεδο ικανοτήτων του μαθητή σε τομείς γραπτού και προφορικού λόγου, καθώς εντοπίζονται και οι τομείς στους οποίους είναι αδύναμος. Οι δοκιμασίες που συμπεριλαμβάνονται στο ΛΑΜΔΑ είναι με τη μορφή παιχνιδιών στον υπολογιστή και αφορούν τομείς όπως η ορθογραφία, κατανόηση προφορικού-γραπτού λόγου, λεξιλόγιο μορφοσυντακτική επεξεργασία κ.α. Το εργαλείο αυτό είναι κατάλληλο για παιδιά από Β Δημοτικού, έως Β Γυμνασίου.

 • Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου

  Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για παιδιά ηλικίας 4 έων 8 ετών, καθώς αξιολογείται ένα σημαντικό κομμάτι της γλωσσικής ανάπτυξης του παιδιού. Το συγκεκριμένο εργαλείο βοηθά στη διαφοροδιάγνωση των αναπτυξιακών γλωσσικών διαταραχών από άλλες διαταραχές που μπορεί να οφείλονται σε άλλους παράγοντες.

 • Εικόνες Δράσης

  Μέσω αυτού του εργαλείου αξιολογούνται δύο τομείς της γλώσσας: η μορφοσύνταξη (εξετάζοντας τη γραμματική επάρκεια του παιδιού) και η πραγματολογία (εξετάζοντας τη χρήση της γλώσσας του παιδιού έχοντας ως στόχο τη μετάδοση πληροφοριών). Χρησιμοποιείται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 7 ετών.

 • ΠΛΑΣΗ

  Το εργαλείο αυτό χορηγείται σε μαθητές που πιθανόν να παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Αξιολογεί τη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού αναλύοντας ακαδημαϊκές, γλωσσικές, μεταγλωσσικές και γραμματικές δεξιότητες του παιδιού. Αφορά μαθητές ηλικίας από Β Δημοτικού έως Β Λυκείου

 • Δοκιμασία Γλωσσικής Αντίληψης & Έκφρασης

  Είναι ένα εργαλείο που αξιολογεί τις γλωσσικές δεξιότητες του παιδιού που αντιμετωπίζει δυσκολίες στη γλωσσική ανάπτυξη και επικοινωνία. Παρέχει χρήσιμες πληροφορίες στους θεραπευτές για το σχεδιασμό του θεραπευτικού προγράμματος.